keskiviikko 27. elokuuta 2014

ÄSV-blogiliike laati suunnitelman suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän korjaamiseksi!

TIIVISTELMÄ 

ÄSV-blogiliike (Älä Sairastu Vakavasti Suomessa) julkistaa tässä blogikirjoituksessa valmistelemansa ÄSV-Tesun eli oman ehdotuksensa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän korjaussuunnitelmaksi. Suunnitelman voit lukea pdf-muotoisena tämän blogikirjoituksen lopusta. Suunnitelma on vapaasti käytettävissä ja levitettävissä.Laadukas ja hyvin toimiva suomalainen terveydenhoitojärjestelmä - TOTTA VAI TARUA?

Sote-uudistuksen lähestyessä yhdeksän suomalaista sairaanhoitopiiriä halusivat tietää suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän todellisen tilan kansainvälisesti verrattuna muiden maiden terveydenhuoltojärjestelmiin. Ne tilasivat tällaisen vertailevan tutkimuksen Aalto-yliopistolta. Tutkimus valmistui ja julkaistiin keväällä 2014 nimellä Sisältöä sote-uudistukseen.

Edellä mainitun tutkimuksen alussa todetaan, että yleisen voimassa olevan käsityksen mukaan suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on hyvässä kunnossa ja kestää kansainvälisenkin vertailun. (Lainaus tutkimuksesta: Yleinen käsitys on ollut se, että terveydenhoitojärjestelmämme on vähintäänkin yhtä hyvä kuin muissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Ellei parempikin.)

Tutkimuksessa kuitenkin päädytään siihen lopputulokseen, että maassamme on syntynyt illuusio hyvin toimivasta terveydenhuoltojärjestelmästä. Myös taloudellisuus saa huonon arvosanan. Erityisen hätkähdyttävä on tutkimuksen toteamus siitä, että keskieurooppalaiset sairaalat ovat usein 20-30% tehokkaampia kuin suomalaiset. Lisäksi tutkimuksessa todetaan tylysti, että meillä on oppimista muiden maiden tehokkaimmista järjestelmistä.

Tämän tutkimuksen perusteella on siis harvinaisen selvää, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei kokonaisuudessaan toimi kunnolla eikä tehokkaasti. Uskomattomalta tuntuu myös asioiden niin huono organisointi, että Keski-Euroopassa samat asiat voidaan hoitaa jopa 20-30 % tehokkaammin.

Lisäksi suomalaiset asiantuntijalääkärit arvioivat, että vuosittain pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien noin 20-25 000 suomalaisen työkyvyttömyyksistä noin 20-25% olisi estettävissä PAREMMALLA TERVEYDENHUOLLOLLA.

Samaan aikaan viralliset tahot kuitenkin suitsuttavat suomalaisen terveydenhuollon huippulaatua, vaikka selvästi koko järjestelmämme on luvalla sanottuna vakavasti sairas.Miten voisimme korjata terveydenhuoltojärjestelmämme toimivaksi ja taloudellisestikin tehokkaaksi?

Miten olisi mahdollista korjata terveydenhuoltojärjestelmämme sellaiseksi järjestelmäksi, josta jokainen suomalainen hyötyisi sairastuessaan ja voisi luottaa saavansa lähes poikkeuksetta hyvää hoitoa? Ja miten saisimme järjestelmämme tehokkuuden nostettua vähintäänkin keskieurooppalaiselle tasolle, jolloin saisimme paljon nykyistä paremman ja hyvin toimivan terveydenhuoltojärjestelmän ja paljon nykyistä pienemmillä kustannuksilla?

Me veronmaksajat eli jokainen meistä säästäisimme siinä huomattavasti ja lisäksi voisimme luottaa saavamme tarvitessamme hyvälaatuista hoitoa. Lisäksi hyvin toimiva ja luotettava terveydenhuoltojärjestelmä voisi parantaa yhteiskuntamme hyvinvointia ja kilpailukykyä.Minkälainen prosessi terveydenhuoltojärjestelmämme korjausprosessin pitäisi olla?

Järkevä tapa lähteä liikkeelle olisi mielestämme perusteellinen ongelma-analyysi, jossa ongelmat kartoitettaisiin ja arvotettaisiin tärkeysjärjestykseen. Tämän jälkeen terveydenhuoltojärjestelmästämme olisi hyvä tehdä perinteinen SWOT-analyysi, jossa kartoitetaan ja arvotetaan järjestelmän vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. (Wikipedia: SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. )

SWOT-analyysin jälkeen seuraava looginen askel olisi hahmotella sellaisia korkean tason valintoja ja linjauksia, jotka korjaisivat ainakin tärkeimmät ongelma-analyysissä ja SWOT-analyysissä löydetyt ongelmat ja puutteet. Näiden perusteella tulisi seuraavaksi valita ne korkean tason periaatteet, linjaukset ja valinnat, jotka halutulla tavalla korjaavat havaitut ongelmat. Prosessia eteenpäin vietäessä tulisi jatkuvasti pitää mielessä alkuperäiset ongelmat, joihin ratkaisua haetaan. Lopullista ratkaisua tulisi tarkastella juuri siitä näkökulmasta, että ratkaiseeko se merkittävimmät ongelmat. Jos ei, suunnitelmaa tulee edelleen parantaa.

Varsinaisen organisoinnin suunnittelun eli koko suomalaisen terveydenhuolto-organisaation suunnittelun tulisi mielestämme tapahtua keskitetysti, jotta koko maan terveydenhuollon organisaatio olisi yhdenmukainen ja hyvin yhteentoimiva. Mikäli eri alueille suunnitellaan omat itsenäiset organisaationsa, niiden yhteensopivuus samoin kuin ohjattavuus ja johdettavuus keskitetysti ovat hyvin kyseenalaisia. Tällöin helposti tietojärjestelmätkin tehdään jokaiselle alueelle erikseen, jolloin ne eivät oletusarvoisesti toimi yhteen. Kokonaisuuden yhteentoimivuus ja ohjattavuus siis vaarantuu, mikäli suunnittelua ei tehdä keskitetysti ja samalla kertaa koko maan terveydenhuolto-organisaatiolle.ÄSV-Tesu eli ÄSV-liikkeen ehdotus terveydenhuoltojärjestelmän korjaussuunnitelmaksi

ÄSV-liikkeessä olemme tehneet korjaussuunnitelmaehdotuksen edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on siis ollut ongelma-analyysi ja ratkaisujen etsiminen ongelmiin. Ongelmien kartoitukseen on vaikuttanut vahvasti myös potilasyhteisöjen käytännön kokemukset suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä. Analyysi ja korjaussuunnitelma on tehty sekä potilaslähtöisestä näkökulmasta että liiketaloustieteellisestä makronäkökulmasta. Suunnitelma on tehty mahdollisimman helposti ymmärrettävään ja konkreettiseen muotoon, jotta tavallisella kansalaisellakin olisi mahdollisuus muodostaa oma näkemyksensä ehdotuksestamme.

Suunnitelmassa esitetyt näkemykset ja ehdotukset on perusteltu suurimmalta osalta virallisten raporttien, selvitysten ja tutkimusten avulla. Kyseessä on siis yleisesti tiedossa oleviin tosiasioihin perustuva ehdotus.


Tärkeimmät pointit ÄSV-Tesussa

       potilas- ja ratkaisukeskeisyys lähtökohtina
       selvät vastuumäärittelyt potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa
       hoidon ja kuntoutuksen vertikaalisen eskalaation konsepti oikean diagnoosin, hoidon ja kuntoutuksen viivästymisen minimoimiseksi
       kustannusten ja hoito-/kuntoutuspäätösten eriyttäminen toisistaan
       sekalainen kuntoutusjärjestelmä yksinkertaiseksi ja selkeäksi
       automaattinen ja proaktiivinen potilaan neuvonta ja ohjaus hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalipalveluiden osalta

       sama yhtenäinen organisaatiomalli ja tietojärjestelmät koko maassa yhteentoimivuuden ja ohjattavuuden mahdollistamiseksi
       organisaatiosuunnittelu keskitetysti liiketaloustieteen ammattilaisten johtamassa prosessissa
       vanhojen hierarkkisten johtamismallien sijaan käyttöön nykyaikainen asiantuntijaorganisaation johtamismalli

       toiminnan seuranta, valvonta ja ohjaus kuntoon keskitetyn ja yhteisen mittariston ja seurantajärjestelmien avulla
       mittaristo näkyväksi organisaatioiden johdolle, valvojille ja työntekijöille, osittain myös yleisölle esimerkiksi yksikkökohtaisen hoitoindeksin muodossa

       kustannusten jako keskitetymmäksi ja yksinkertaiseksi
       osaamiskeskittymien ja suurempien yksikkökokojen eli mittakaavaedun hyödyntäminen
       sote-aluetason ja valtiotason huippuyksikkökonsepti käyttöönÄSV-Tesulla saavutettavissa olevat hyödyt

Suunnitelman mukaiset korjaukset tekemällä terveydenhuollon laadusta ei tarvitsisi tinkiä, päinvastoin uudesta järjestelmästä tulisi huomattavasti toimivampi ja laadukkaampi kuin nykyinen. Tämän lisäksi yhteiskunta säästäisi kustannuksissa karkeastikin arvioiden vähintään 5 mrd euroa vuodessa, mahdollisesti vieläkin enemmän. Tämä on iso summa, kun otamme huomioon että valtion vuotuinen budjetti on runsas 50 mrd euroa. (ÄSV-Tesun viimeisellä sivulla on karkea arvio merkittävimmistä säästökohteista ja säästömahdollisuuksista, jotka nekin perustuvat asiantuntijoiden arvioihin.)Sote-uudistuksen onnistumisen kriittiset tekijät

Uudistuksen onnistumisen kannalta yksi erityisen kriittinen tekijä on se, että koko maan terveydenhuolto-organisaatio suunnitellaan keskitetysti ja organisaatiosuunnittelun ja johtamisen ammattilaisten johtamana. Uuden terveydenhuoltojärjestelmän organisointi täytyy siis tehdä johtamisen ja organisoinnin ammattilaisten ohjaamassa prosessissa, jotta lopputuloksesta tulee toivottu. Johtaminen ja organisaatiosuunnittelu ovat liiketaloustieteen osa-alueita, joten tehtävään tarvitaan rautaisia liiketaloustieteen ammattilaisia, joilla on hyvä näkemys ja kokemus erityisesti organisaatiosuunnittelusta ja johtamisesta. Lääkäreillä ei yleensä tätä näkemystä ole, joten heidän osuutensa tässä prosessissa tulisi rajoittaa asiantuntijoina toimimiseen.LOPUKSI

ÄSV-Tesu julkaistaan tämän blogikirjoituksen myötä. Dokumentin voit lukea pdf-muotoisena allaolevasta linkistä. Jos suunnitelma vaikuttaa mielestäsi hyvältä ja haluat edesauttaa asiaa, jaa suunnitelmaa eteenpäin ja vaadi poliitikoilta asian huomioonottamista!

       ÄSV-blogiliike

lauantai 16. elokuuta 2014

VAKUUTUSYHTIÖN KOHTAAMINEN OIKEUDESSA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN


TIIVISTELMÄ

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on olla linkkinä Älä Sairastu Vakavasti -liikkeen itse tuottamaan dokumenttiin, jossa kuvataan oikeusprosessia ja siihen valmistautumista, jos vakuutusyhtiön joutuu haastamaan oikeuteen. Dokumentti toimii periaatteessa myös toisinpäin. Jos vakuutusyhtiö jostain syystä haastaa vakuutetun oikeuteen, niin dokumentti auttaa todennäköisesti myös niissä tapauksissa. Näitä tapauksia lienee melko vähän.Älä sairastu vakavasti Suomessa -liikkeen toiminta ja tarkoitus

Älä Sairastu vakavasti Suomessa-liike eroaa monin tavoin muista tiedossamme olevista vastaavista liikkeistä, jotka tuovat julkisuuteen vakuutusyhtiöiden ja lääkäreiden tekemiä selkeitä virheitä tai tahallista asioiden vaikeuttamista. Ratkaiseva ero on siinä, että tuotamme nyt ja tulevaisuudessa ohjeistoa ja laajoja konkreettisia korjausehdotuksia siitä, miten järjestelmää voitaisiin korjata paremmaksi. Tavoitteenamme on, että kaikki osapuolet hyötyisivät siitä mm. yleisenä oikeudenmukaisuutena, taloudellisesti tai parempana sairaanhoitona.

Emme jää sille tasolle, että pelkästään esittelemme tapauksen, joka on mielestämme hoidettu virheellisesti tai jopa lainvastaisesti. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekijöihin niin, että tulevaisuudessa tällaisten tapausten määrä vähenisi. Tavoitteenamme on, että vähitellen voitaisiin alkaa puhumaan yksittäistapauksista, kun kuvataan terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden virheellistä ja lainvastaista toimintaa.

Mielestämme tällä hetkellä kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan koko terveydenhuoltojärjestelmän heikkoudesta ja tehottomuudesta. Nykyisin toiminta on lyhytnäköistä ja hoidon saaminen on hyvin eriarvoista riippuen siitä, missä päin Suomea sattuu asumaan.

Vakuutusyhtiöiden tavoite on taloudellisen voiton maksimoiminen. Asianmukaisten korvausten maksaminen vammautuneille asiakkaille on sivuseikka ja vakuutusyhtiöt pyrkivätkin kaikin keinoin välttämään korvausvastuunsa. Erilaiset muutoksenhakulautakunnat ja Vakuutusoikeus varmistavat, että näin myös tapahtuu noin 90 prosentissa tapauksista.

Älä Sairastu Vakavasti -liikkeen Vakuutus- ja Oikeusasiain työryhmä on kollektiivisesti tuottanut meille kertyneen tiedon perusteella dokumentin siitä, miten vakuutusyhtiöt toimivat oikeudessa.

Dokumentissa ovat suuressa osassa vakuutusyhtiöiden ja oikeuden erityisesti tarkastelemat  teemat: lääketieteellinen syy-yhteys, ajallinen syy-yhteys, kuvantamisnäyttö, entiset vammat ja ns. paperilääkärin kohtaaminen oikeudessa.

Jos olet tilanteessa, että joudut oikeuteen vakuutusyhtiön kanssa, niin pidä mahdollisimman hyvin huolta, että sinua edustaa asianajaja, jolla on hyvät tiedot asiastasi eli esimerkiksi aivo-, niska- ja selkävammoista. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta saada  tällaista asianajajaa, niin edustajallesi kannattaa antaa ainakin kyseinen dokumentti tutustuttavaksi. Silloin hän osaa varautua ainakin jollain tavalla siihen, miten vakuutusyhtiöt toimivat oikeuden istunnossa.  Vaikka sinulla olisikin vakuutusasioihin perehtynyt juristi, niin toki voit hänellekin antaa dokumentin; siitä voi löytyä jotain uutta tietoa tai näkökulmaa.

Dokumentissa ei juurikaan ole lähdeviitteitä, koska se on syntynyt liikkeen jäsenten omista kokemuksista ja tiedoista sellaisissa tapauksissa,  joissa vakuutusyhtiö on voitettu oikeudessa. Tietääksemme kukaan ei ole  enemmälti paneutunut tähän asiaan, saati laatinut siitä kirjallista materiaalia, johon tässä dokumentissa voitaisiin viitata. Esittämämme asiat ovat olleet keskeisiä ja ratkaisevia. Voittaminen tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiö on joutunut muuttamaan kielteisen korvauspäätöksensä. Vakuutusyhtiö on tuomittu suorittamaan joko kokonaan vaaditut korvaukset tai korvaamaan hakijalle oikeuden oikeaksi näkemät korvaukset.

 Älä Sairastu Vakavasti-liikkeen Vakuutus- ja Oikeusasiain työryhmäLINKIT

”Miten kohtaan vakuutusyhtiön oikeudessa?” -dokumentti
 ”Vakuutusyhtiöiden kanssa asiointi” - sivu Tietopankissamme