sunnuntai 21. syyskuuta 2014

Tunteeko potilas oikeuksiaan? Tunteeko hoitava taho potilaan oikeuksia? Kuinka toimia kun kaikki ei mennyt niin kuin piti?


Potilaalla on oikeus päästä hoitoon, saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kohtelua - näin on määritelty potilaslaissa. Hyvä kohtelu ilmenee siinä, miten potilasta kuunnellaan, miten häneen suhtaudutaan hoitotilanteessa ja miten hänen mielipiteensä otetaan huomioon. Vaikka hoitohenkilöstö tekee työtä juuri potilasta varten ja julkisessa terveydenhuollossa me potilaat olemme verrattavissa omistajiin, kuitenkaan potilaskeskeinen hoito ei ole itsestäänselvyys. Hyvää hoitoa kannattaa vaatia ja omaan hoitoonsa tulee suhtautua aktiivisesti.

Hyvään hoitoon kuuluu potilasturvallisuus. Vahinkoja ja virheitä kuitenkin sattuu. On arvioitu, että hoitovirheisiin kuolee vuosittain 700 - 1 700 suomalaista. Rahaa hoitovirheiden takia menetetään vuodessa vähintään 400 miljoonaa euroa, joidenkin arvioiden mukaan jopa miljardi. 

Moni potilas on terveysongelmansa paras asiantuntija, joten henkiä ja euroja säästettäisiin niinkin yksinkertaisella toimenpiteellä kuin potilaan kuuntelemisella.
Myös kantelut, joita potilas joutuu tekemään huonon kohtelun vuoksi vievät meidän veronmaksajien euroja. Niihin sekä muistutuksiin vastaamiseen käytetään runsaasti työtunteja, jotka ovat poissa esim. potilastyöstä. Hyvä, ystävällinen tai vähintään asiallinen kohtelu on sitä vastoin ilmaista. Se, että jotkut eivät ole sisäistäneet ammattinsa vaatimia alkeellisimpiakaan käytöstapoja maksaa rahaa.

Ongelmien ilmetessä hoitopaikan potilasasiamiehen kuuluu neuvoa ja auttaa asian hoitamisen kaikissa vaiheissa. Potilaat eivät aina kuitenkaan koe voivansa luottaa potilasasiamiehiin, onhan asiamiehen työnantaja se sama, jonka taholta potilas kokee saaneensa ongelmallista kohtelua.

ÄSV-liike tuottaa sekä julkaisee nyt ja jatkossa ohjeistusta potilaille. Tällä kertaa vuorossa: Kuinka toimia kun epäilet, että hoitovirhe tai vahinko on sattunut?
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista – pähkinän kuoressa 


3 § Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun.

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä.
Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.
5 § Potilaan tiedonsaantioikeus

Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan.

6 § Potilaan itsemääräämisoikeus
Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

10 § Muistutus
Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille.
Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa (585/86) tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvauslaissa (412/74) tarkoitettu vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely taikka muussa laissa säädetty kurinpitomenettely, on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä.


11 § Potilasasiamies

Terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies.
Potilasasiamiehen tehtävänä on:
1) neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
2) avustaa potilasta 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa;
3) tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä
4) toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.


Hoitovirhevertaistuki-ryhmä